ÁSZF

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat
TaintedRuInn2014Kft

Adatkezelő: cégnév: TaintedRuInn2014Kft (a továbbiakban: Kft) székhely:1073 Budapest,
Akácfa utca 51.,nyilvántartási szám: 0109183664, adószám: 24812496242, képviseletre
jogosult: Mahmood Richárd Email: pizzaandbeerbar@gmail.com

A TaintedRuinn2014Kft. a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján kezeli a tevékenységével összefüggésben megismert személyes adatokat.Az adatkezelési
szabályzata természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) előírt
kötelezettségeknek való megfelelést szolgálja. A szabályzat megállapítása és módosítása a képviseletre jogosult hatáskörébe tartozik. E
szabályzat visszavonásig érvényes.

A Kft adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

1. Az adatkezelés alapelvei
A személyes adatok kezelését az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel összhangban, különösen az alábbi alapelvek szerint kell végezni: A személyes adatok
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak a jelen Szabályzatban meghatározott, egyértelmű
és jogszerű célból történhet. Személyes adatok kizárólag célhoz kötött módon, csak a szükséges mértékben és időtartamban kezelhetőek. A személyes adatok tárolásának olyan
formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
tárolására csak jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Ennek
érdekében a Vállalkozó a jelen Szabályzatban meghatározottszervezési, műszaki és információtechnológiai megoldásokat alkalmazza. Az adatvédelem elveit minden azonosított
vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. A Kft fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes
adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben aVállalkozó tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni.

2. A kezelt személyes adatok köre

A Kft ügyfelek, szállítók és szerződéses szolgáltatók vonatkozásában kezel személyes
adatokat.
– a Kft honlapján (www.pizzaandbeer.hu) regisztrált felhasználók (név, email cím) – online
vásárlók (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím)

3. Az adatkezelés jogalapja és célja:
A Kft az egyes érintetti körök vonatkozásában az érintettek személyes adatait az alábbi
jogalapokon és az alábbi célokból kezeli:
– ügyfelek: szerződéses jogviszony, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése, hozzájárulás
– szállítók, szerződéses szolgáltatók: szerződéses jogviszony, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése
A jogszabályon és szerződésen alapuló adatkezelésről a Vállalkozó a mellékelt tájékoztató útján tájékoztatja az érintetteket. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a mellékelt
hozzájáruló nyilatkozat kerül aláírásra.

4. A személyes adatok kezelésének időtartama
A Kft az egyes érintetti körök vonatkozásában az alábbi időtartamban kezel személyes
adatokat:
 –  coaching, szupervízió és tréning ügyfelek: a megbízási szerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően a számviteli törvény szerinti iratőrzési
kötelezettség időtartama leteltéig;
 –  egyéb, a Vállalkozó honlapján keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek: a Vállalkozó honlapján keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele ideje
alatt, regisztrált felhasználók esetében a regisztráció törléséig;
 –  szállítók, szerződéses szolgáltatók: a szerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően a számviteli törvény szerinti iratőrzési kötelezettség
időtartama leteltéig.

A Kft által az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Vállalkozó az érintett által hozzá intézett, a kezelt személyes adatok törlésére vonatkozó kérelem kézhezvételét –
és a kérelmező megfelelő azonosítását – követően haladéktalanul törli.

5. A személyes adatok kezelésének módja, adatbiztonság céljából alkalmazott szervezési, műszaki és információtechnológiai megoldások
A Kft a Szabályzat 2. pontjában megjelölt személyes adatokat papír alapon és – a Vállalkozó honlapján keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók vonatkozásában –
részben automatizált módon, elektronikusan tárolja.

A papír alapon kezelt személyes adatokat tartalmazó iratok a Vállalkozó székhelyén, zárt irattartó szekrényben kerülnek tárolásra, és azokhoz kizárólag a Vállalkozó rendelkezik
hozzáféréssel. A papír alapon kezelt adatok törlése a személyes adatot tartalmazó irat fizikai megsemmisítésével történik.
Az elektronikus adattárolás számítógépen, szerveren, illetve a Vállalkozó levelezésében történik. Az elektronikusan kezelt személyes adatokat tartalmazó számítógépeken kizárólag
megfelelő adatbiztonságot biztosító, jogtiszta szoftverek kerülhetnek telepítésre, továbbá a fizikai adattárolók titkosítással védettek.
A Kft honlapját a Kft külső szolgáltató útján üzemelteti, amely szolgáltatóval szemben szerződéses jogviszony keretében érvényesíti az általános adatvédelmi rendelet szerinti
követelmények és a jelen Szabályzatban foglaltak érvényesülését. A Vállalkozó elektronikus levelezést külső szolgáltató igénybevételével folytat, amely szolgáltatóval szemben
szerződéses jogviszony keretében érvényesíti az általános adatvédelmi rendelet szerinti követelmények és a jelen Szabályzatban foglaltak érvényesülését. A Vállalkozó elektronikus
levelezéséhez kizárólag a Vállalkozó fér hozzá, azonosítással biztosított személyes levelezési profilon keresztül.
Az elektronikusan kezelt adatok törlése az adatok tárolására szolgáló számítógépről, valamint szerverről történő törléssel, valamint a személyes adatot tartalmazó e-mail
törlésével történik.

6. Személyek viselkedését és mozgását követő eszközök használata
A Kft honlapján történő regisztráció esetén a regisztráció időpontja, továbbá az érintett személy előzőekben megjelölt személyes adatai rögzítésre kerülnek. Egyéb, az érintettek
személyes viselkedését vagy mozgását követő eszközt, módszert a Vállalkozó nem alkalmaz.

7. Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása
A Kft nem továbbít harmadik (EGT tagállamokon kívüli) országba személyes adatokat.

8. A Kft által kezelt személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre
A Kft által kezelt személyes adatokhoz a következő személy(ek) jogosultak hozzáférni: könyvelő.

9. Adatkezelési incidensek meghatározása, kezelése
A Vállalkozó által kezelt személyes adatok vonatkozásában adatkezelési incidensnek minősül, amennyiben azokhoz hozzáférésre nem jogosult személy hozzáférést nyert vagy nyerhetett.
Amennyiben az érintett személyes adatait olyan adatkezelési incidens érte, amely komoly/jelentős kockázattal jár a személyes adatainak védelme szempontjából, a Vállalkozó
erről tájékoztatja az érintettet.

Az érintett személyes adatai védelme szempontjából komoly/jelentős adatkezelési incidensnek minősül, ha a papír alapú adattárolásra használatos irattartóhoz illetéktelen
személy hozzáfér, a Vállalkozó honlapját, levelezőrendszerét, számítógépét illetéktelen személy irányítása alá vonja, feltöri, adataihoz jogosulatlanul hozzáfér.
Az érintett vagy egyéb személyek által észlelt, a Vállalkozó által kezelt személyes adatokat érintő adatvédelmi incidenseket a következő címre lehet bejelenteni: ekoczka@gmail.com
A súlyos adatvédelmi incidenseket a Vállalkozó bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

10. Jogorvoslathoz való jog
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Vállalkozó bármely elérhetőségére írásban bejelentheti, a Vállalkozó a panaszt kivizsgálja, és arra haladéktalanul, de legkésőbb a panasz
beérkezését követő 30 napon belül írásban nyilatkozik az érintett által megjelölt módon, ennek hiányában az érintett által választott kommunikációs csatornán.
Panaszának eredménytelensége vagy nem megfelelő kezelése esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetőségei:
– postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. telefon: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. URL:http://naih.hu

11. Egyéb rendelkezések
A Kft hatásvizsgálatot nem végzett, mivel annak szükségessége az általános adatvédelmi rendelet 35. cikke alapján nem állt fenn.

Budapest, 2018. December.16

Product has been added to cart

View Cart